Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Provedba mjera

Provedba mjera

U 2005. započele su aktivnosti na izradi dokumenata potrebnih za primjenu Okvirne konvencije UN o promjeni klime i protokola iz Kyota. Do sredine 2007. planira se izrada sljedećih dokumenata: Studija: 'Analiza i procjena potreba Hrvatske za osposobljavanjem za provedbu UNFCCC i Protokola iz Kyota' (2005.), Nacionalna strategija za provedbu UNFCCC i Protokola iz Kyota s planom djelovanja, provedbeni akti vezano za alokaciju emisija stakleničkih plinova te primjenu fleksibilnih mehanizama temeljem Protokola iz Kyota (2007.); smjernice za izradu operativnih programa za sljedeće sektore: energetika, promet, industrija, poljoprivreda, šumarstvo i gospodarenje otpadom (2006.); podloge za uspostavu Registra emisija stakleničkih plinova (2006.); smjernice za provedbu fleksibilnih mehanizama temeljem Protokola iz Kyota (2007.).

Mjere koje se provode po sektorima u cilju smanjenja emisija:


Ekonomski sektor 
 • Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost započeo je s radom i ostvaruje prihode od naknada na emisije SO2 i NOX te naknada za vozila na motorni pogon.
 • U 2005. godini objavljeni su natječaji za financiranje projekata koji se odnose na obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost, održivu gradnju i čisti transport.
 • U 2006. godini planira se započeti primjena naknada na emisije stakleničkih plinova iz energetskih postrojenja.
 • U 2004. godini za financiranje projekata koji se odnose na obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost izdvojeno je 2 milijuna HRK, dok su za 2005. planirana sredstva od 77 milijuna HRK.

Energetski sektor
 • 2003. godine uspostavljena je HEP ESCO kompanija. 21. projekt energetske učinkovitosti je u pripremnoj ili provedbenoj fazi.
 • Hrvatska elektroprivreda, nakon puštanja u rad nove kogeneracijske elektrane na plin (GCCCPP) od 200 MW u 2003. godini, donijela je odluku o izgradnji nove kogeneracijske elektrane na plin od 100 MW kako bi se zamijenili stari kapaciteti na teško lož ulje.
 • Provedena je revitalizacija nekoliko hidroelektrana čime se povećala njihova proizvodnja.
 • Izgrađeni su akumulatori topline za sustave daljinskog grijanja Zagreba i Osijeka.
 • Započeta je provedba niza manjih projekata energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije u industriji, javnom sektoru i poljoprivredi.
 • U pogon su stavljene prve vjetroelektrane od 6 MW i zaključeni su ugovori za izgradnju novih elektrana od 22 MW.
 • Podešen je i zamijenjen gorač glavnog kotla na termoelektrani 'Rijeka' s ciljem poboljšanja izgaranja.
 • Provedene su mjere energetske učinkovitosti u tvornici za proizvodnju cementa 'Dalmacijacement'.
 • Otpad se koristi u svrhu djelomične zamjene goriva u tvornici za proizvodnju cementa 'HOLCIM'.

Promet
 • Tijekom pripremne faze projekta 'Promicanje proizvodnje biodizela u Hrvatskoj' izradit će se Studija s preporukama za održivu i ekonomski opravdanu proizvodnju biodizela u Hrvatskoj (studeni 2005.).
 • Pripremljena je Uredba o kakvoći biogoriva, a njezino prihvaćanje se planira u listopadu 2005.


Graditeljstvo
 • Energetska učinkovitost u sektoru graditeljstva propisana je Zakonom o gradnji (NN 175/03, NN 100/04) i Tehničkim propisom o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti na zgradama (NN 79/05) u skladu s Direktivama 2002/91/EZ; 89/106/EEZ.


Sektor otpada
 • Bioplin s odlagališta otpada koristi se za proizvodnju struje (Prudinec, Zagreb).

  

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn