Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske (LEDS) / 26.10.2012. - 6. radionica: Zgradarstvo

26.10.2012. - 6. radionica: Zgradarstvo

Zapisnik sa 6. sektorske radionice

Sektorska radionica za zgradarstvo, šesta u nizu u sklopu izrade Okvira za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske (LEDS), održana je 26. listopada u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Višnja Grgasović iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode otvorila je radionicu kratkim izlaganjem u kojem je istaknula osnovne ciljeve Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime (UNFCCC) i Kyoto protokola. Do kraja 2012. članice su obavezane na prosječno smanjenje emisija stakleničkih plinova od 5%.

Ana Pavičić-Kaselj, pomoćnica ministra za prostorno uređenje, upoznala nas je s trenutnim stanjem potrošnje energije u zgradarstvu, ciljevima i planovima za budućnost. Naglasila je kako je cilj do 2020. godine povećati udio energije dobivene iz obnovljivih izvora za 20%, a ujedno i smanjiti ukupnu potrošnju za 20%. Kako bi se ti planovi ostvarili, biti će potrebno mijenjati zakone i poboljšati postojeće pravilnike. Dan je nakon toga pregled novih aktivnosti, uredbi i pravilnika koji su ili već doneseni ili u procesu donošenja, a koji bi trebali omogućiti razvoj energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Također, spomenut je i potencijal otvaranja novih zelenih poslova u ovom sektoru.

Robert Pašičko iz UNDP-a iznio je osnovne informacije o Projektu 'Okvir za izradu strategije nisko-ugljičnog razvoja RH'. Istaknuti su primjeri zemalja koje su među prvima počele raditi s niskougljičnim razvojem i kod kojih implementacija prati  izradu LEDS-a konkretnim ulaganjima u 'zeleni' razvoj.

Vladimir Jelavić iz Ekonerg-a, vodeći stručnjak na projektu, u svojem izlaganju govorio je o trendovima emisija iz sektora energetike u RH, te kako zgradarstvo sudjeluje u tim emisijama. Naglasio je da je trenutna emisija stakleničkih plinova RH ispod dodijeljene kvote, te kako su energetska postrojenja i transport najveći emiteri stakleničkih plinova.

Željka Medven iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije ukratko je prezentirala mogućnosti financiranja iz EU fondova i natječaja u sektoru zgradarstva (ELENA, JASPERS, EEEF, JESSICA, SETIS, IEE…). U sadašnjoj Financijskoj perspektivi (2007. – 2013.) za sektor zgradarstva budžet iznosi 10 mld. Eura, dok će u sljedećoj Financijskoj perspektivi budžet biti osjetno veći, oko 17 mld. Eura.

Nakon prezentacija i kratke pauze, sudionici su sudjelovali u izradi SWOT analize za sektor zgradarstva.

'Swot' analiza  

Nakon 'SWOT' analize, uslijedila je izrada zajedničke vizije sektora zgradarstva u 2050. godini.

VIZIJA SEKTORA ZGRADARSTVA DO 2050. GODINE
 • Pasivne, niskoenergetske zgrade, smanjena emisija CO2
 • Postizanje zadanih ciljeva, osmišljavanje dodatnih programa (ostvariti postavljene ciljeve)
 • Podignuta društvena svijest o korištenju i proizvodnji energije u zgradama
 • Razvijena industrija i sektor usluga baziran na energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije

Vladimir Jelavić, vodeći stručnjak na projektu, je tada predstavio moguće mjere i instrumente za njihovu provedbu.

Predložene mjere su:

 1. Smanjenje toplinskih gubitaka postojećih zgrada (prozori, krovovi, zidovi)
 2. Energetski učinkoviti električni uređaji i uredska oprema
 3. Energetski učinkovita rasvjeta
 4. Energetski učinkoviti sustavi grijanja i hlađenja
 5. Nove zgrade projektirane blizu nulte energetske potrošnje
 6. Obnovljivi izvori:
  - Fotonaponske ćelije
  - Sunčevi toplinski sustavi
  - Biomasa
  - Geotermalna
  - Bioplin
  - Toplinske pumpe
  - Biorazgradivi dio otpada
 7. Individualno mjerenje potrošnje, sustavi pametnog upravljanja zgradom
Predloženi instrumenti za provedbu mjera su:
 1. Poticaji za primjenu mjera energetske učinkovitosti na postojećim zgradama (višestambenim i kućanstvima)
 2. Energetska certifikacija zgrada
 3. Potpora upraviteljima i vlasnicima višestambenih zgrada za provedbu mjera (kroz pričuvu i/ili ESCO)
 4. Tarife za poticanje obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije
 5. Tarife za poticanje obnovljivih izvora energije u proizvodnji toplinske energije
 6. Propisivanje minimalnog udjela obnovljivih izvora u višestambenim javnim zgradama
 7. Tarife za poticanje kogeneracije
 8. Energetska obnova javnih zgrada ESCO modelom 
 9. Standardi energetske učinkovitosti u javnoj nabavi
 10. Postrožavanje regulative iz područja graditeljstva
 11. Poticanje primjene sustava upravljanja energetikom zgrada
 12. Nacionalni plan i program provedbe za gradnju novih zgrada blizu nulte energetske potrošnje
 13. Tržišna cijena energenata
 14. Potpora gradovima za razvoj i implementaciju inteligentnih sustava
 15. Takse za emisiju CO2 i uključivanje troškova zaštite okoliša u cijenu energije
 16. Promidžba za promjenu svijesti i navika
 17. Zabrana korištenja energetski neučinkovitih rješenja
 18. Označavanje energetski učinkovitih proizvoda
 19. Usavršavanje i edukacija
 20. Odvajanje prihoda javnih energetskih poduzeća od prodaje energije

Prisutni sudionici su tada imali priliku ocijeniti moguće mjere. Većina glasova se grupirala oko sljedećih mjera:

 1. Smanjenje toplinskih gubitaka postojećih zgrada
 2. Energetski učinkoviti sustav grijanja i hlađenja
 3. Nove zgrade projektirane blizu nulte energetske potrošnje (sve stroži standard)
 4. Individualno mjerenje potrošnje, te sustavi pametnog upravljanja zgradom
 5. Obnovljivi izvori – sunčevi toplinski sustavi

Za pet prioritetnih mjera odabranih na radionici, napravljena je i sveobuhvatna procjena učinaka mjera na održivi razvoj. Sudionici su ocjenjivali kako će se provođenje pojedine mjere odraziti na okoliš, ekonomiju i društvo. Utjecaj je označen rangiranjem od izrazito negativnog (ocjenom »-3«) pa do izrazito pozitivnog (do ocjene »+3« ), pri čemu je ocjena »0« označavala neutralni utjecaj.


Procjena učinka mjera na održivi razvoj  


Prezentacije:

Višnja Grgasović: Izrada nisko-ugljične strategije razvoja - sektorska radionica zgradarstvo  
Davor Vešligaj: Trendovi emisija iz energetike u RH  
dr. Vladimir Jelavić: Moguće mjere i instrumenti provedbe  
Željka Medven: Mogućnosti financiranja iz EU fondova za sektor zgradarstva  
Robert Pašičko: Radionica za sektor zgradarstva  
mag. Ana Pavičić-Kaselj: Nacionalna politika energetske učinkovitosti  
mag. Ana Pavičić-Kaselj: Program energetske obnove zgrada javnog sektora 2012.-2013.   

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn